แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
แสดงรายการ
ตัวชี้วัดโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2563-2564
แสดงรายการ
ตัวชี้วัด THIP 2561
แสดงรายการ
ตัวชี้วัดโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2558-2562
แสดงรายการ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
DH0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
HOSXP
ทุกเดือน
17.65 2565/1 27/01/2565 00:10
DH0113 อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI ที่ได้รับ Fibrinolytic Agent ภายใน 30 นาทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาล
HOSXP
ทุกเดือน
DH0114 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
HOSXP
ทุกเดือน
- 2565/1 27/01/2565 00:10
DH0301 อัตราผู้ป่วยในที่มีหัวใจล้มเหลวที่เป็น Heart Failure Reduced EjectionFraction (HFREF) ได้รับยา Angiotensin II Converting Enzyme inhibitors (ACEi) หรือ Angiotensin II Receptor Blockers (ARB) หรือ Mineralocorticoid Receptor Antagonists (MRA)
HOSXP
ทุกเดือน
DH0401 ร้อยละของผู้ป่วย AF ได้รับยา Warfarin มีระดับตามเป้าหมายการรักษา Atrial Fibrillation (AF)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
DN0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke
HOSXP
ทุกเดือน
>7 10.20 2565/1 27/01/2565 00:10
DN0106 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการประเมินและได้รับการรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายใน 72 ชั่วโมง
KEYIN
ทุกเดือน
78.36 2564/9 20/12/2564 09:08
DN0108 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วัน
HOSXP
ทุกเดือน
>4 - 2565/1 27/01/2565 00:10
DN0110 อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
HOSXP
ทุกเดือน
>=80%
DN0302 อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 48 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)
HOSXP
ทุกเดือน
6.76 2565/1 27/01/2565 00:10
DR0101 อัตราการเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดบวม
HOSXP
ทุกเดือน
18.52 2565/1 27/01/2565 00:10
DR0203 อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรค
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง
>=85%
DR0205 ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลเลือดเอชไอวีบวกได้รับการรักษาด้วย
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง
DR0303 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Asthma ภายใน 28 วัน
HOSXP
ทุกเดือน
- 2565/1 27/01/2565 00:10
DR0402 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย COPD ภายใน 28 วัน
HOSXP
ทุกเดือน
- 2565/1 27/01/2565 00:10
DR0403 อัตราป่วยตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
HOSXP
ทุกเดือน
5.00 2565/1 27/01/2565 00:10
DR0404 อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่
HOSXP
ทุก 3 เดือน
77.78 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 27/01/2565 00:10
DC0101 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี
HOSXP
ทุก 6 เดือน
21.05 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 27/01/2565 00:10
DC0103 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง
25.05 ปีงบฯ 2565 27/01/2565 00:10
DC0107 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
HOSXP
ทุกเดือน
0.00 2565/1 27/01/2565 00:10
DC0301 ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัสได้รับการตรวจ Viral Load (VL) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง
DC0302 ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี Viral Load (VL) < 50 copies/ml หลังจากกินยาต้านไวรัสมาแล้ว 12 เดือน
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง
DC0501 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ตามเป้าหมาย
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง
>=60% 73.68 ปีงบฯ 2565 27/01/2565 00:10
DO0205 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกภายใน 90 วัน
HOSXP
ทุกเดือน
0% - 2565/1 27/01/2565 00:10
DO0304 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน 90 วัน
HOSXP
ทุกเดือน
0% - 2565/1 27/01/2565 00:10
DG0103 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Upper GI Hemorrhage ภายใน 28 วัน
HOSXP
ทุกเดือน
- 2565/1 27/01/2565 00:10
DG0201 ร้อยละการเกิดไส้ติ่งทะลุในผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบ
HOSXP
ทุกเดือน
10.00 2565/1 27/01/2565 00:10
DS0101 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดกลุ่ม Methamphetamine โดยรวมที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
HOSXP
ทุก 3 เดือน
>=91%
DE0103 อัตราการตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก Stage 1, 2
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง
DE0801 ร้อยละของผู้ป่วย TDT ที่อายุมากกว่า 2 ปีและถึง 15 ปีมีภาวะธาตุเหล็กเกิน(Serum ferritin > 1000 ug/l) ที่ได้รับยาขับธาตุเหล็ก
HOSXP
ทุกเดือน
CM0101 สัดส่วนการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ/หรือการคลอด (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ)
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2565 27/01/2565 00:10
CM0104 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้คลอด Caesarean Section ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
HOSXP
ทุกเดือน
- 2565/1 27/01/2565 00:10
CM0107 ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันกรณีคลอดทางช่องคลอด
HOSXP
ทุกเดือน
1.85 2565/1 27/01/2565 00:10
CM0109 อัตราการชักขณะตั้งครรภ์คลอดหรือหลังคลอด
HOSXP
ทุกเดือน
- 2565/1 27/01/2565 00:10
CM0116 อัตราการได้รับ Prophylactic Antibiotic ในการผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
HOSXP
ทุกเดือน
CM0117 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
HOSXP
ทุกเดือน
- 2565/1 27/01/2565 00:10
CM0202 อัตราการตายปริกําเนิด (อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์)
HOSXP
ทุกเดือน
CM0203 อัตราการตายของทารกแรกเกิด
HOSXP
ทุกเดือน
CM0204 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
HOSXP
ทุกเดือน
< 25 6.21 2565/1 27/01/2565 00:10
CM0206 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม
KEYIN
ทุกเดือน
11.81 2564/9 10/11/2564 14:08
CM0207 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 1,000กรัม ภายใน 28 วัน
KEYIN
ทุกเดือน
0.00 2564/9 10/11/2564 14:15
CM0208 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนัก 1,000-1,499 กรัม ภายใน 28 วัน
KEYIN
ทุกเดือน
0.00 2564/9 10/11/2564 14:18
CM0209 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนัก 1,500-2,499 กรัม ภายใน 28 วัน
KEYIN
ทุกเดือน
0.00 2564/9 10/11/2564 14:22
CA0101 อัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีระดับ ASA Physicel Stetre I, II ก่อนผ่าตัด
KEYIN
ทุกเดือน
0.00 2564/9 17/11/2564 15:03
CA0104 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการใส่ท่อหายใจซ้ำาภายใน 2 ชั่วโมงหลังการถอดท่อหายใจ
KEYIN
ทุกเดือน
0.00 2564/9 17/11/2564 15:05
CO0105 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยผ่าตัดใน 24ชั่วโมง
KEYIN
ทุกเดือน
0.00 2564/9 17/11/2564 15:06
CO0107 อัตราการผ่าตัดซ้ำ
KEYIN
ทุกเดือน
0.27 2564/9 10/11/2564 16:16
CG0102 อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
KEYIN
ทุกเดือน
1.57 2564/9 17/11/2564 16:05
CE0104 ร้อยละผู้ป่วยห้องฉุกเฉินที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตได้รับยาต้าน จุลชีพ ภายใน 1 ชั่วโมง
HOSXP
ทุกเดือน
CI0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
HOSXP
ทุกเดือน
< 30 29.55 2565/1 27/01/2565 00:10
SI0101 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
KEYIN
ทุกเดือน
3/1000 ventday 1.45 2564/9 18/11/2564 10:01
SI0102 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (เฉพาะผู้ป่วยที่นอนใน ICU)
KEYIN
ทุกเดือน
4/1000 ventday 1.66 2564/9 22/11/2564 10:15
SI0103 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ของผู้ป่วยที่อยู่นอกห้อง ICU)
KEYIN
ทุกเดือน
2/1000 ventday 0.68 2564/9 22/11/2564 10:21
SL0101 อัตราส่วนการขอใช้โลหิตต่อการใช้โลหิตจริง
KEYIN
ทุกเดือน
2:1 1.36 2564/9 22/11/2564 10:59
SH0101 อัตราการลาออกของบุคลากร
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
< 1% 0.19 ปีงบฯ 2564 22/11/2564 11:22
SH0104 อัตราการลาออก ของแพทย์/ทันตแพทย์
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0.00 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 22/11/2564 14:38
SH0105 อัตราการลาออก ของพยาบาลวิชาชีพ
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0.86 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 22/11/2564 14:40
SH0106 อัตราการลาออก ของบุคลากรสาย Allied Health
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0.37 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 22/11/2564 14:42
SH0107 อัตราการลาออก ของบุคลากรสายสนับสนุน
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0.82 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 22/11/2564 14:48
SH0201 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของแพทย์/ทันตแพทย์ (ระดับ 4-5)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 09:45
SH0202 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (ระดับ 4-5)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 09:46
SH0203 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย Allied Health (ระดับ 4-5)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 09:47
SH0204 สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของแพทย์/ ทันตแพทย
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 09:48
SH0205 สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของพยาบาลวิชาชีพ
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 09:48
SH0206 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของแพทย์/ทันตแพทย์ (ค่าเฉลี่ย)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 09:48
SH0207 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของแพทย์/ทันตแพทย์ (ระดับ 1-2)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 09:49
SH0208 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 10:31
SH0209 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (ระดับ 1-2)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 10:34
SH0210 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย Allied Health (ค่าเฉลี่ย)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 10:37
SH0211 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย Allied Health (ระดับ 1-2)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 10:38
SH0212 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 10:38
SH0213 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน (ระดับ 4-5)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 11:28
SH0214 ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน (ระดับ 1-2)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 11:30
SH0215 สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของบุคลากรสาย
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 11:31
SH0216 สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของบุคลากรสายสนับสนุน
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 22/12/2564 15:08
SH0301 อัตราความถี่การบาดเจ็บ/เจ็บป่วยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน
KEYIN
ทุกเดือน
4761.90 2563/11 22/11/2564 15:16
SF0101 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
1.69 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 11:34
SF0102 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง)
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
1.39 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 11:49
SF0103 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
2.59 ปีงบฯ 2564 20/12/2564 11:51
SC0101 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก (ภาพรวม)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
85.75 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 22/11/2564 15:31
SC0102 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยใน (ภาพรวม)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
70.29 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 22/11/2564 15:39
SS0101 อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์
KEYIN
ทุกเดือน
>=100% 100.00 2564/9 22/11/2564 15:44
SS0102 อัตราการจัดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ถูกต้องครบถ้วน
KEYIN
ทุกเดือน
>=100% 99.57 2564/9 22/12/2564 15:21
SM0102 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
HOSXP
ทุก 6 เดือน
< 20% 36.49 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 27/01/2565 00:10
SM0103 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
HOSXP
ทุก 6 เดือน
< 20% 23.17 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 27/01/2565 00:10
HE0101 ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจร่างกายประจําปี
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>=100% 0.00 ปีงบฯ 2564 22/12/2564 15:25
HE0102 ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
<30% 0.00 ปีงบฯ 2564 22/12/2564 15:26
HE0103 ร้อยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 22/12/2564 15:26
HE0104 ร้อยละบุคลากรเพศชายมีภาวะอ้วนลงพุง
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 22/12/2564 15:27
HE0105 ร้อยละบุคลากรเพศหญิงมีภาวะอ้วนลงพุง
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
0.00 ปีงบฯ 2564 22/12/2564 15:27
HE0106 ร้อยละบุคลากรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง