ทั้งหมด

91

แสดงรายการ
ผ่าน

49

แสดงรายการ
ไม่ผ่าน

20

แสดงรายการ
ไม่ได้ระบุผลสรุปตัวชี้วัด

0

แสดงรายการ
ไม่มีข้อมูล

22

แสดงรายการ
HOSXP

26

แสดงรายการ
KEYIN

65

แสดงรายการ
รายเดือน

49

แสดงรายการ
รายไตรมาศ

24

แสดงรายการ
รายครึ่งปี

11

แสดงรายการ
รายปี

7

แสดงรายการ
ผลด้านการดูแลผู้ป่วย ( PCR )

40

แสดงรายการ
ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (CFR)

3

แสดงรายการ
ผลด้านการเงิน (FNR)

3

แสดงรายการ
ผลด้านทรัพยากรบุคคล (HRR)

4

แสดงรายการ
ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ (SPR)

30

แสดงรายการ
ผลด้านการนำ (LDR)

3

แสดงรายการ
ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

8

แสดงรายการ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกประเภท
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 4.29 2564/1 21/01/2564 00:01
2 อัตราการกลับมารักษาที่หน่วยฉุกเฉิน ภายใน 48 ชั่วโมง
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 1% 0.08 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 3 29/08/2563 16:29
3.1 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย COPD
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 10% 37.50 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 2 21/01/2564 00:01
3.2 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย UGIH
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 2.44 2564/1 21/01/2564 00:01
3.3 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 12/11/2563 10:17
3.5 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Fracture of femur
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2564/1 21/01/2564 00:01
3.7 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 0 2563/8 10/08/2563 11:22
3.8 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย MI
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 0 2564/1 21/01/2564 00:01
4.1 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรมกระดูก
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2564/1 21/01/2564 00:01
4.2 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกหู คอ จมูก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 2 21/01/2564 00:01
4.3 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกตา
HOSXP
ทุกเดือน
0%
4.4 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรม
HOSXP
ทุกเดือน
0%
5 อัตราผู้ป่วยตาย STEMI
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 0 2564/1 21/01/2564 00:01
6 อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อ มาถึงโรงพยาบาล
KEYIN
ทุกเดือน
> 80%
7 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 26.25 2564/1 21/01/2564 00:01
8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะทุพพลภาพลดลง/คงที่(คะแนน Barthel ADL index คงที่หรือเพิ่มขึ้น)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 84.11 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 20/10/2563 14:51
9 การชะลอความเสื่อมของไต ของผู้ป่วยไตเรื้อรัง มี eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
> 65%
10 อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)
HOSXP
ทุกเดือน
< 30% 28.57 2564/1 21/01/2564 00:01
11 อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค (**เป็นการเก็บข้อมูลผลลัพธ์ย้อนหลัง 1 ปี)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85%
12 อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย Fast track trauma ภายใน 24 ชั่วโมง
KEYIN
ทุกเดือน
>= 50%
14 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 78.85 ปีงบฯ 2563 12/11/2563 10:04
15 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 83.21 ปีงบฯ 2563 12/11/2563 10:05
16 Three-years survival มะเร็งเต้านม
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70% 68.37 ปีงบฯ 2563 12/11/2563 10:05
17 Three-years survival มะเร็งลำไส้
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70% 56.25 ปีงบฯ 2563 12/11/2563 10:06
18 อัตราการเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด (Elective case)
KEYIN
ทุกเดือน
0%
19 อัตราการตายของมารดา (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ)
HOSXP
ทุกเดือน
< 15 0 2564/1 21/01/2564 00:01
20 อัตราทารกตายปริกำเนิด (ต่อพันการเกิดทั้งหมด)
HOSXP
ทุกเดือน
< 9 0 2564/1 21/01/2564 00:01
21 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Ratio) (ต่อพันการเกิดมีชีพ)
HOSXP
ทุกเดือน
< 25 1.36 2564/1 21/01/2564 00:01
22 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย(<2,500กรัม)
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 5.80 2564/1 21/01/2564 00:01
23 อัตราการเกิด BPD ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 25% 3.23 2563/9 14/10/2563 12:00
24 อัตราการเกิด ROP ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 8% 2563/9 14/10/2563 12:27
25 อัตราการเกิด Pneumothorax ในเด็กที่ใช้ Ventilator
KEYIN
ทุกเดือน
< 5% 23.08 2563/9 14/10/2563 12:34
26 จำนวนการเกิดภาวะ Shock ใน DHF
KEYIN
ทุกเดือน
0 ราย
27 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2563/9 08/12/2563 15:49
28 อัตราการมองเห็นดีขึ้นหลังการผ่าตัดต้อกระจก
KEYIN
ทุกเดือน
100% 99.50 2563/9 08/12/2563 15:49
29 ผู้ป่วย ROP ที่อยู่ในระยะ threshold ได้รับการยิง Laser LIO
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2563/9 08/12/2563 15:50
30 อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย DR c DME หลังได้รับการฉีด Anti-VEGF
KEYIN
ทุกเดือน
0% 0 2563/9 18/10/2563 15:48
31 ภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 12/11/2563 10:20
32 อัตราการเกิดเหล็กดามกระดูกหักภายหลังผ่าตัด 6 เดือน
HOSXP
ทุกเดือน
<= 3% 50 2564/1 21/01/2564 00:01
33 อัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดซ้ำในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมภายใน 3 เดือนหลังผ่าตัด
HOSXP
ทุกเดือน
<= 3% - 2564/1 21/01/2564 00:01
34 ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 73.21 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 10/11/2563 11:25
35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 57.50 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 05/11/2563 14:32
36 อัตราข้อร้องเรียน: 1000 ผู้รับบริการ
KEYIN
ทุก 3 เดือน
<= 0.5 ต่อ 1000 ผู้รับบริการ 0.16 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 1 07/01/2564 16:26
37 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.5 เท่า 1.92 2563/9 12/11/2563 10:07
38 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.0 เท่า 1.47 2563/9 12/11/2563 10:08
39 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ (Cash ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 0.8 เท่า 0.75 2563/9 12/11/2563 10:09
40 ดัชนีความสุขของบุคลากร
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 60%
41 ร้อยละของหน่วยงานที่บุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะเชิงเทคนิค
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80%
42 อัตราการลาออกของบุคลากร (Turn Overrate)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 1%
43 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>=15 เรื่อง:ปี
44 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ 7 ขึ้นไปได้รับการทำ RCA และมีแนวทางแก้ไข
KEYIN
ทุกเดือน
1 50 2563/9 11/11/2563 14:02
46 สัดส่วนของการรายงานอุบัติการณ์ Near miss:Miss
KEYIN
ทุกเดือน
Near miss > Miss 0.81 2563/9 11/11/2563 10:48
48 อัตราการสอบเทียบเครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 80%
49 ความทันเวลาในการส่งกระแสไฟฟ้าสำรองกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ภายใน 20 วินาที หลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)
KEYIN
ทุกเดือน
> 80% 75 2563/9 08/12/2563 15:52
50 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจน้ำดื่มของผู้รับบริการ (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย <2 MPN/100 ml.,ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย = ตรวจไม่พบ)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 80 2563/9 08/12/2563 15:53
51 ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล (ค่าบีโอดี)
KEYIN
ทุกเดือน
ไม่เกิน 20 มก./ลิตร
52 ความทันเวลาในการจ่ายออกซิเจนสำรองกรณีฉุกเฉิน (ภายใน 10 วินาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2563/5 23/09/2563 14:12
53 การกำจัดขยะผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
KEYIN
ทุก 3 เดือน
ผ่าน
54 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ครั้งต่อ 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 3 ครั้งต่อ 1,000 วัน 0.22 2563/9 08/12/2563 15:56
55 อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอดเลือด (CABSI) BSI line (ครั้งต่อ 1,000 วันคาสายสวนหลอดเลือด)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 0.5 ครั้งต่อ 1,000 วัน 0 2563/9 08/12/2563 15:56
56 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดรายหัตถการ ต่อ 100
KEYIN
ทุกเดือน
< 0.5 0.40 2563/9 08/12/2563 15:57
57 ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80 % 93.58 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 27/10/2563 11:45
58 อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพที่สอดคล้องกับเชื้อก่อโรค
KEYIN
ทุกเดือน
>= 80 % 63.14 2563/9 05/11/2563 14:36
59 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 64.05 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 02/12/2563 08:50
60 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 86.47 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 2 29/09/2563 16:09
61 อัตราการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในทันเวลา
KEYIN
ทุกเดือน
100% 99.65 2563/8 29/09/2563 16:18
62 จำนวนครั้งการแพ้ยาซ้ำในระบบโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0 ครั้ง 0 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 06/11/2563 20:32
63 อัตราความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 0.5 ต่อพันใบสั่งยา 0.18 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 06/11/2563 20:40
64 อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 4 2.02 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 06/11/2563 20:41
65 ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นแล้วและมีอันตรายต่อผู้ป่วย
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0 8 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 06/11/2563 20:35
66 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
<= 30% 36.13 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 2 21/01/2564 00:01
67 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
HOSXP
ทุก 3 เดือน
<= 30% 27.88 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 2 21/01/2564 00:01
68 การแพ้สารทึบรังสีแบบรุนแรง
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2563/9 12/10/2563 10:16
69 อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ
KEYIN
ทุกเดือน
< 2% 1 2563/9 12/10/2563 09:59
70 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด (Turn Around Time) (105 นาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100%
71 อัตราการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ (EQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด *(เริ่มเก็บข้อมูล 2559 ไตรมาส 3)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
100%
72 อัตราความเพียงพอของส่วนประกอบของเลือด
KEYIN
ทุกเดือน
> 95%
73 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
KEYIN
ทุกเดือน
< 199.8/ แสนคน 54.40 2563/9 02/11/2563 13:55
74 ความทันเวลาของการสอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก
KEYIN
ทุกเดือน
> 90% 96.87 2563/9 02/11/2563 15:16
75 Information systems response time (sec) ความสามารถในการกู้ระบบกลับคืนหลังจากไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 60 นาที
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
100% 100 ปีงบฯ 2563 09/12/2563 15:49
76 ร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กร
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 64.15 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 09/11/2563 09:05
77 ผลการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
ผ่าน
78 อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2563/9 05/10/2563 16:30
79 ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80%
80 ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน (> 25)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 30% 35.60 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 19/10/2563 09:39
81 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับอยู่ในเกณฑ์ (HbA1c<7)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 40% 9.46 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 2 21/01/2564 00:01
82 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ (140/90mmHg)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 50% 52.83 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 2 21/01/2564 00:01
83 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
KEYIN
ทุก 3 เดือน
> 50% 56.90 ปีงบฯ 2563 ไตรมาสที่ 4 06/10/2563 12:50
84.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง DM
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 90%
84.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง HT
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 90%
85 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 5% 1.42 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 2 21/01/2564 00:01