แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
แสดงรายการ
ตัวชี้วัดโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2563-2564
แสดงรายการ
ตัวชี้วัด THIP 2561
แสดงรายการ
ตัวชี้วัดโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2558-2562
แสดงรายการ

ผลด้านการดูแลผู้ป่วย ( PCR )

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกประเภท
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 5.49 2565/5 22/05/2565 00:01
10 อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)
HOSXP
ทุกเดือน
< 30% 41.94 2565/5 22/05/2565 00:01
11 อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค (**เป็นการเก็บข้อมูลผลลัพธ์ย้อนหลัง 1 ปี)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 85.73 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 09/12/2564 11:49
12 อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย Fast track trauma ภายใน 24 ชั่วโมง
KEYIN
ทุกเดือน
>= 50% 86.96 2564/9 09/12/2564 11:50
14 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 73.17 ปีงบฯ 2564 14/10/2564 09:05
15 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 82.83 ปีงบฯ 2564 14/10/2564 09:06
16 Three-years survival มะเร็งเต้านม
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70% 77.91 ปีงบฯ 2564 14/10/2564 08:56
17 Three-years survival มะเร็งลำไส้
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70% 52 ปีงบฯ 2564 14/10/2564 08:58
18 อัตราการเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด (Elective case)
KEYIN
ทุกเดือน
0% 0 2564/9 09/12/2564 11:51
19 อัตราการตายของมารดา (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ)
HOSXP
ทุกเดือน
< 15 0 2565/5 22/05/2565 00:01
2 อัตราการกลับมารักษาที่หน่วยฉุกเฉิน ภายใน 48 ชั่วโมง
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 1% 0.16 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 26/10/2564 09:26
20 อัตราทารกตายปริกำเนิด (ต่อพันการเกิดทั้งหมด)
HOSXP
ทุกเดือน
< 9 0 2565/5 22/05/2565 00:01
21 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Ratio) (ต่อพันการเกิดมีชีพ)
HOSXP
ทุกเดือน
< 25 0 2565/5 22/05/2565 00:01
22 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย(<2,500กรัม)
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 10.16 2565/5 22/05/2565 00:01
23 อัตราการเกิด BPD ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 25% 8.33 2565/2 08/04/2565 13:35
24 อัตราการเกิด ROP ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 8% 0 2565/2 08/04/2565 13:36
25 อัตราการเกิด Pneumothorax ในเด็กที่ใช้ Ventilator
KEYIN
ทุกเดือน
< 5% 0 2565/2 08/04/2565 13:38
26 จำนวนการเกิดภาวะ Shock ใน DHF
KEYIN
ทุกเดือน
0 ราย 0 2564/9 26/10/2564 10:18
27 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2565/2 08/04/2565 13:45
28 อัตราการมองเห็นดีขึ้นหลังการผ่าตัดต้อกระจก
KEYIN
ทุกเดือน
100% 99.26 2565/2 08/04/2565 13:49
29 ผู้ป่วย ROP ที่อยู่ในระยะ threshold ได้รับการยิง Laser LIO
KEYIN
ทุกเดือน
100% 0 2565/2 08/04/2565 14:06
3.1 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย COPD
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 10% 8.33 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 22/05/2565 00:01
3.2 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย UGIH
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 4.76 2565/5 22/05/2565 00:01
3.3 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 1 08/04/2565 14:17
3.5 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Fracture of femur
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2565/5 22/05/2565 00:01
3.7 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 0 2563/8 10/08/2563 11:22
3.8 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย MI
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 0 2565/5 22/05/2565 00:01
30 อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย DR c DME หลังได้รับการฉีด Anti-VEGF
KEYIN
ทุกเดือน
0% 0 2565/2 08/04/2565 14:08
31 ภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 1 08/04/2565 14:17
32 อัตราการเกิดเหล็กดามกระดูกหักภายหลังผ่าตัด 6 เดือน
HOSXP
ทุกเดือน
<= 3% 0 2565/5 22/05/2565 00:01
33 อัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดซ้ำในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมภายใน 3 เดือนหลังผ่าตัด
HOSXP
ทุกเดือน
<= 3% - 2565/5 22/05/2565 00:01
4.1 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรมกระดูก
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2565/5 22/05/2565 00:01
4.2 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกหู คอ จมูก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 22/05/2565 00:01
4.3 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกตา
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2565/5 22/05/2565 00:01
4.4 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรม
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2565/5 22/05/2565 00:01
5 อัตราผู้ป่วยตาย STEMI
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 50 2565/5 22/05/2565 00:01
6 อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อ มาถึงโรงพยาบาล
KEYIN
ทุกเดือน
> 80% 100 2565/1 08/04/2565 14:25
7 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 36.17 2565/5 22/05/2565 00:01
8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะทุพพลภาพลดลง/คงที่(คะแนน Barthel ADL index คงที่หรือเพิ่มขึ้น)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 92 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 07/04/2565 19:50
9 การชะลอความเสื่อมของไต ของผู้ป่วยไตเรื้อรัง มี eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
> 65% 66.54 ปีงบฯ 2564 26/10/2564 10:24

ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (CFR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
34 ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 81.13 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 27/04/2565 09:55
35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 86.75 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 19/04/2565 13:49
36 อัตราข้อร้องเรียน: 1000 ผู้รับบริการ
KEYIN
ทุก 3 เดือน
<= 0.5 ต่อ 1000 ผู้รับบริการ 0.34 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 26/04/2565 17:00

ผลด้านการเงิน (FNR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
37 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.5 เท่า 2.53 2565/3 22/04/2565 10:05
38 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.0 เท่า 2.29 2565/3 22/04/2565 10:06
39 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ (Cash ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 0.8 เท่า 1.28 2565/3 22/04/2565 10:07

ผลด้านทรัพยากรบุคคล (HRR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
40 ดัชนีความสุขของบุคลากร
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 60% 0 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 09/12/2564 11:57
41 ร้อยละของหน่วยงานที่บุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะเชิงเทคนิค
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80% 100 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 17/12/2564 15:20
42 อัตราการลาออกของบุคลากร (Turn Overrate)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 1% 0.64 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 09/12/2564 11:58
43 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>=15 เรื่อง:ปี 20 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 09/12/2564 11:54

ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ (SPR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
44 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ 7 ขึ้นไปได้รับการทำ RCA และมีแนวทางแก้ไข
KEYIN
ทุกเดือน
1 80 2565/2 08/04/2565 14:35
46 สัดส่วนของการรายงานอุบัติการณ์ Near miss:Miss
KEYIN
ทุกเดือน
Near miss > Miss 0.65 2565/2 08/04/2565 14:37
48 อัตราการสอบเทียบเครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 80% 98.49 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 1 26/10/2564 10:37
49 ความทันเวลาในการส่งกระแสไฟฟ้าสำรองกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ภายใน 20 วินาที หลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)
KEYIN
ทุกเดือน
> 80% 100 2565/1 08/04/2565 14:38
50 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจน้ำดื่มของผู้รับบริการ (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย <2 MPN/100 ml.,ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย = ตรวจไม่พบ)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2565/2 08/04/2565 14:41
51 ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล (ค่าบีโอดี)
KEYIN
ทุกเดือน
ไม่เกิน 20 มก./ลิตร 2565/2 08/04/2565 14:43
52 ความทันเวลาในการจ่ายออกซิเจนสำรองกรณีฉุกเฉิน (ภายใน 10 วินาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2564/9 26/10/2564 10:48
53 การกำจัดขยะผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
KEYIN
ทุก 3 เดือน
ผ่าน ผ่าน ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 23/11/2564 11:08
54 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ครั้งต่อ 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 3 ครั้งต่อ 1,000 วัน 0.90 2565/2 08/04/2565 14:45
55 อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอดเลือด (CABSI) BSI line (ครั้งต่อ 1,000 วันคาสายสวนหลอดเลือด)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 0.5 ครั้งต่อ 1,000 วัน 0 2565/2 08/04/2565 14:48
56 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดรายหัตถการ ต่อ 100
KEYIN
ทุกเดือน
< 0.5 0.37 2565/2 08/04/2565 14:50
57 ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80 % 94.10 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 23/11/2564 11:43
58 อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพที่สอดคล้องกับเชื้อก่อโรค
KEYIN
ทุกเดือน
>= 80 % 71.35 2564/9 09/12/2564 12:02
59 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 79.25 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 09/12/2564 12:07
60 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 93.32 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 02/05/2565 15:11
61 อัตราการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในทันเวลา
KEYIN
ทุกเดือน
100% 97.65 2565/4 02/05/2565 14:16
62 จำนวนครั้งการแพ้ยาซ้ำในระบบโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0 ครั้ง 1 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 24/04/2565 19:15
63 อัตราความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 0.5 ต่อพันใบสั่งยา 0.07 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 24/04/2565 19:18
64 อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 4 1.58 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 24/04/2565 19:21
65 ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นแล้วและมีอันตรายต่อผู้ป่วย
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0 5 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 24/04/2565 19:22
66 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
<= 30% 33.86 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 22/05/2565 00:01
67 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
HOSXP
ทุก 3 เดือน
<= 30% 28.48 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 22/05/2565 00:01
68 การแพ้สารทึบรังสีแบบรุนแรง
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2565/3 19/04/2565 11:36
69 อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ
KEYIN
ทุกเดือน
< 2% 0.35 2565/3 19/04/2565 11:30
70 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด (Turn Around Time) (105 นาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 98.91 2564/9 17/12/2564 15:21
71 อัตราการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ (EQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด *(เริ่มเก็บข้อมูล 2559 ไตรมาส 3)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
100% 100 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 17/12/2564 15:22
72 อัตราความเพียงพอของส่วนประกอบของเลือด
KEYIN
ทุกเดือน
> 95% 98.62 2564/9 17/12/2564 15:23
73 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
KEYIN
ทุกเดือน
< 199.8/ แสนคน 0 2564/3 01/04/2564 13:24
74 ความทันเวลาของการสอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก
KEYIN
ทุกเดือน
> 90% 100 2564/9 09/12/2564 16:03
75 Information systems response time (sec) ความสามารถในการกู้ระบบกลับคืนหลังจากไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 60 นาที
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
100% 100 ปีงบฯ 2564 09/12/2564 16:05

ผลด้านการนำ (LDR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
76 ร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กร
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 78.79 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 07/12/2564 14:24
77 ผลการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
ผ่าน ผ่าน ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 23/11/2564 14:33
78 อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2565/2 08/04/2565 14:51

ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
79 ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 0 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 23/11/2564 14:35
80 ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน (> 25)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 30% 0 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 13/12/2564 09:12
81 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับอยู่ในเกณฑ์ (HbA1c<7)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 40% 15.21 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 22/05/2565 00:01
82 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ (140/90mmHg)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 50% 68.09 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 22/05/2565 00:01
83 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
KEYIN
ทุก 3 เดือน
> 50% 62.40 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 28/10/2564 11:05
84.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง DM
KEYIN
ทุก 3 เดือน
> 90% 96.13 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 17/12/2564 15:24
84.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง HT
KEYIN
ทุก 3 เดือน
> 90% 94.68 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 4 17/12/2564 15:25
85 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 5% 16.69 ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 22/05/2565 00:01