แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
แสดงรายการ
ตัวชี้วัดโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2563-2564
แสดงรายการ
ตัวชี้วัด THIP 2561
แสดงรายการ
ตัวชี้วัดโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2558-2562
แสดงรายการ

ผลด้านการดูแลผู้ป่วย ( PCR )

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกประเภท
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 4.23 2562/11 10/08/2563 10:41
10 อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)
HOSXP
ทุกเดือน
< 30% 36.60 2561/9 30/09/2561 00:00
11 อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค (**เป็นการเก็บข้อมูลผลลัพธ์ย้อนหลัง 1 ปี)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 74.50 ปีงบฯ 2559 ไตรมาสที่ 3 28/08/2560 09:49
12 อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย Fast track trauma ภายใน 24 ชั่วโมง
KEYIN
ทุกเดือน
>= 50% 100 2561/9 17/10/2561 20:38
14 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 75 ปีงบฯ 2561 05/06/2561 14:09
15 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 80 ปีงบฯ 2561 05/06/2561 14:03
16 Three-years survival มะเร็งเต้านม
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70% 73.03 ปีงบฯ 2561 26/11/2561 16:11
17 Three-years survival มะเร็งลำไส้
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70% 72.09 ปีงบฯ 2561 26/11/2561 16:10
18 อัตราการเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด (Elective case)
KEYIN
ทุกเดือน
0% 0 2561/9 21/11/2561 11:55
19 อัตราการตายของมารดา (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ)
HOSXP
ทุกเดือน
< 15 0 2561/9 30/09/2561 00:00
2 อัตราการกลับมารักษาที่หน่วยฉุกเฉิน ภายใน 48 ชั่วโมง
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 1% 0.04 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 21/11/2561 13:40
20 อัตราทารกตายปริกำเนิด (ต่อพันการเกิดทั้งหมด)
HOSXP
ทุกเดือน
< 9 0.37 2561/9 30/09/2561 00:00
21 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Ratio) (ต่อพันการเกิดมีชีพ)
HOSXP
ทุกเดือน
< 25 3.54 2561/9 30/09/2561 00:00
22 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย(<2,500กรัม)
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 11.24 2561/9 30/09/2561 00:00
23 อัตราการเกิด BPD ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 25% 2.56 2561/9 21/11/2561 10:08
24 อัตราการเกิด ROP ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 8% 0 2561/9 21/11/2561 10:16
25 อัตราการเกิด Pneumothorax ในเด็กที่ใช้ Ventilator
KEYIN
ทุกเดือน
< 5% 15.79 2561/9 21/11/2561 10:45
26 จำนวนการเกิดภาวะ Shock ใน DHF
KEYIN
ทุกเดือน
0 ราย 0 2561/9 21/11/2561 13:39
27 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2561/9 13/11/2561 08:20
28 อัตราการมองเห็นดีขึ้นหลังการผ่าตัดต้อกระจก
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2561/9 13/11/2561 08:23
29 ผู้ป่วย ROP ที่อยู่ในระยะ threshold ได้รับการยิง Laser LIO
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2561/9 13/11/2561 08:25
3.1 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย COPD
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 10% 20.14 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 30/09/2561 00:00
3.2 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย UGIH
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 1.54 2561/9 30/09/2561 00:00
3.3 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2564 ไตรมาสที่ 2 01/04/2564 13:49
3.5 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Fracture of femur
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2561/9 30/09/2561 00:00
3.7 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 6.19 2561/9 30/09/2561 00:00
3.8 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย MI
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 21.43 2561/9 30/09/2561 00:00
30 อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย DR c DME หลังได้รับการฉีด Anti-VEGF
KEYIN
ทุกเดือน
0% 0 2561/9 13/11/2561 08:27
31 ภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 13/11/2561 08:53
32 อัตราการเกิดเหล็กดามกระดูกหักภายหลังผ่าตัด 6 เดือน
HOSXP
ทุกเดือน
<= 3% - 2561/9 30/09/2561 00:00
33 อัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดซ้ำในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมภายใน 3 เดือนหลังผ่าตัด
HOSXP
ทุกเดือน
<= 3% - 2561/9 30/09/2561 00:00
4.1 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรมกระดูก
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2561/9 30/09/2561 00:00
4.2 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกหู คอ จมูก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 30/09/2561 00:00
4.3 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกตา
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2561/9 30/09/2561 00:00
4.4 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรม
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0.29 2561/9 30/09/2561 00:00
5 อัตราผู้ป่วยตาย STEMI
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 0 2561/9 30/09/2561 00:00
6 อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อ มาถึงโรงพยาบาล
KEYIN
ทุกเดือน
> 80% 100 2561/9 17/12/2561 14:50
7 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 12.12 2561/9 30/09/2561 00:00
8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะทุพพลภาพลดลง/คงที่(คะแนน Barthel ADL index คงที่หรือเพิ่มขึ้น)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 96.55 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 19/11/2561 17:09
9 การชะลอความเสื่อมของไต ของผู้ป่วยไตเรื้อรัง มี eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
> 65%

ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (CFR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
34 ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 72.64 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 10/10/2561 17:20
35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 78.52 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 26/11/2561 16:09
36 อัตราข้อร้องเรียน: 1000 ผู้รับบริการ
KEYIN
ทุก 3 เดือน
<= 0.5 ต่อ 1000 ผู้รับบริการ 0.58 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 04/10/2561 22:29

ผลด้านการเงิน (FNR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
37 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.5 เท่า 1.92 2561/9 29/10/2561 09:18
38 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.0 เท่า 1.44 2561/9 29/10/2561 09:19
39 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ (Cash ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 0.8 เท่า 0.88 2561/9 29/10/2561 09:19

ผลด้านทรัพยากรบุคคล (HRR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
40 ดัชนีความสุขของบุคลากร
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 75% 58.42 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 21/11/2561 13:49
41 ร้อยละของหน่วยงานที่บุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะเชิงเทคนิค
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80% 100 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 23/11/2561 09:50
42 อัตราการลาออกของบุคลากร (Turn Overrate)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 1% 0.54 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 22/11/2561 10:51
43 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>=15 เรื่อง:ปี 37 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 20/12/2562 09:53

ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ (SPR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
44 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ 7 ขึ้นไปได้รับการทำ RCA และมีแนวทางแก้ไข
KEYIN
ทุกเดือน
1 100 2561/9 23/11/2561 10:41
46 สัดส่วนของการรายงานอุบัติการณ์ Near miss:Miss
KEYIN
ทุกเดือน
Near miss > Miss 7.8 2561/9 23/11/2561 10:52
48 อัตราการสอบเทียบเครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 80% 80 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 23/11/2561 14:34
49 ความทันเวลาในการส่งกระแสไฟฟ้าสำรองกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ภายใน 20 วินาที หลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)
KEYIN
ทุกเดือน
> 80% 100 2561/9 02/10/2561 09:18
50 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจน้ำดื่มของผู้รับบริการ (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย <2 MPN/100 ml.,ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย = ตรวจไม่พบ)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 80 2562/10 28/11/2562 09:54
51 ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล (ค่าบีโอดี)
KEYIN
ทุกเดือน
ไม่เกิน 20 มก./ลิตร 1.90 2561/9 18/01/2562 11:48
52 ความทันเวลาในการจ่ายออกซิเจนสำรองกรณีฉุกเฉิน (ภายใน 10 วินาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2561/9 27/10/2561 16:42
53 การกำจัดขยะผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
KEYIN
ทุก 3 เดือน
ผ่าน ผ่านเกณฑ์ ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 18/01/2562 14:09
54 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ครั้งต่อ 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 3 ครั้งต่อ 1,000 วัน 0 2561/9 21/11/2561 10:59
55 อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอดเลือด (CABSI) BSI line (ครั้งต่อ 1,000 วันคาสายสวนหลอดเลือด)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 0.5 ครั้งต่อ 1,000 วัน 0 2561/9 21/11/2561 11:00
56 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดรายหัตถการ ต่อ 100
KEYIN
ทุกเดือน
< 0.5 0.33 2561/9 21/11/2561 11:01
57 ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80 % 95.79 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 21/11/2561 13:16
58 อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพที่สอดคล้องกับเชื้อก่อโรค
KEYIN
ทุกเดือน
>= 80 % 61.16 2561/9 27/02/2562 11:48
59 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 72.84 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 24/10/2561 15:01
60 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 0 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 22/11/2561 13:46
61 อัตราการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในทันเวลา
KEYIN
ทุกเดือน
100% 99.92 2561/9 22/11/2561 13:43
62 จำนวนครั้งการแพ้ยาซ้ำในระบบโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0 ครั้ง 2 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 21/11/2561 12:09
63 อัตราความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 0.5 ต่อพันใบสั่งยา 0.28 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 21/11/2561 12:11
64 อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 4 11.11 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 21/11/2561 12:13
65 ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นแล้วและมีอันตรายต่อผู้ป่วย
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0 12 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 21/11/2561 12:16
66 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 20% 30.09 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 30/09/2561 00:00
67 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 20% 26.24 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 30/09/2561 00:00
68 การแพ้สารทึบรังสีแบบรุนแรง
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2561/9 21/11/2561 10:40
69 อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ
KEYIN
ทุกเดือน
< 2% 1 2561/9 21/11/2561 13:34
70 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด (Turn Around Time) (105 นาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 99.46 2561/9 05/10/2561 08:51
71 อัตราการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ (EQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด *(เริ่มเก็บข้อมูล 2559 ไตรมาส 3)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
100% 100 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 05/10/2561 08:52
72 อัตราความเพียงพอของส่วนประกอบของเลือด
KEYIN
ทุกเดือน
> 95% 100 2561/9 05/10/2561 08:53
73 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
KEYIN
ทุกเดือน
< 199.8/ แสนคน 117.71 2561/9 05/11/2561 13:22
74 ความทันเวลาของการสอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก
KEYIN
ทุกเดือน
> 90% 96.60 2561/9 05/11/2561 13:26
75 Information systems response time (sec) ความสามารถในการกู้ระบบกลับคืนหลังจากไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 60 นาที
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
100% 100 ปีงบฯ 2561 22/06/2561 11:31

ผลด้านการนำ (LDR)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
76 ร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กร
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 75.63 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 22/11/2561 14:33
77 ผลการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
ผ่าน ผ่าน ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 08/01/2562 14:39
78 อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2561/6 19/06/2561 10:33

ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
79 ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 89.25 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 22/06/2561 10:16
80 ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน (> 25)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 30% 36.03 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 11/05/2561 10:50
81 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับอยู่ในเกณฑ์ (HbA1c<7)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 40% 7.06 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 30/09/2561 00:00
82 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ (140/90mmHg)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 50% 77.28 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 30/09/2561 00:00
83 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
KEYIN
ทุก 3 เดือน
> 50% 44 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 30/11/2561 15:26
84.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง DM
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 90% 13.20 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 30/09/2561 00:00
84.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง HT
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 90% 25.33 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 30/09/2561 00:00
85 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 5% 2.27 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 22/11/2561 10:53