คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้จัดทำสปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 

สามารถดาวน์โหลด สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตได้ที่ 

www.stopcorruption.moph.go.th 

เข้าไปที่เมนูสื่อประชาสัมพันธ์ คลิกเลิอก สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต