ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร

เรื่อง  นโยบายสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  

ด้วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร   ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย  จิตใจ  มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย  สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนผู้รับบริการมีความปลอดภัย  จึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  รายละเอียดดังไฟล์แนบ