การสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 3 (รอบที่2)

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร