โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้จัดการอบรม โครงการสายธารโรงพยาบาลคุณธรรม วิทยากรโดย พระครูสุนทรธรรมพาที 

โดยท่าน นพ.พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวเปิดการอบรม

 เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมถนอม เหล่ารักพงษ์ รพ.กำแพงเพชร