งานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และนมัสการองค์พระประธานโบสถ์วัดสามจีน ประจำปี 2559