การประชุมสัญจร ประจำปี 2559 "What you need to know about Sepsis"

จัดโดย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ร่วมกับ โรงพยาบาลกำแพงเพชร และ AFRIMS

วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย รพ.กำแพงเพชร