คณะศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายแพทย์อัครพงศ์ จุธากรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  และ

แพทย์หญิงชินานาฏ พวงสายใจ ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

ณ ห้องประชุมอู่ทอง ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร