วันที่ 4 ธันวาคม 2563
แพทย์หญิงชินานาฏ พวงสายใจ ประธานองค์กรแพทย์
โรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา
และคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา การศึกษาดูงานการพัฒนาระบบปฏิบัติการผู้ป่วยในแบบไร้เอกสาร (IPD Paperless) ณ ห้องประชุมอู่ทอง ตึกอุบัติเหตุ รพ.กำแพงเพชร