ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร

เรื่อง การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

 

 


 

 

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร

เรื่อง นโยบายโรงพยาบาลกำแพงเพชรปลอดโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร 100 %