เอกสารประกอบการอบรม

"วิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง