การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปี2560

โดยท่าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี รพ.กำแพงเพชร