แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ร่วมกับ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลกำแพงเพชรร่วม

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร