โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกหมอครอบครัว(PCC:Primary Care Cluster) เขตสุขภาพที่3 โดยได้รับเกียรติจากท่าน นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่3 เปิดการประชุม

โดย พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และประธานคณะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 3กล่าวรายงาน  ในงานมีการมอบใบประกาศนียบัตร คลินิกหมอครอบครัวนำร่อง

เขตสุขภาพที่ 3(18 แห่ง 5 จังหวัด) การจัดบูธ การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวนำร่อง เขตสุขภาพที่3   การบรรยายวิชาการและได้เปิด หน่วยจัดการด้านการบาดเจ็บและฉุกเฉิน รพ.กำแพงเพชร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559