การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทีมรักษ์ไต" โครงการพัฒนาทีมรักษ์ไต จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร