เนื่องในงานสัปดาห์สุขภาพจิตวันที่ 1-7 พ.ย.59 โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรม “การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ...คุณก็ช่วยคนอื่นได้”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลช่วยเหลือบุคคล ที่ประสบเหตุการณ์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

 ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรืออยู่ในภาวะวิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า ท้อแท้ และส่งเสริมสุขภาพจิตโดยการสร้างคุณค่าในตนเองรวมทั้งการดูแลจิตใจผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้โดยใช้หลัก 3 L มองเห็น(Look)  รับฟัง(Listen)  ช่วยเหลือ/ส่งต่อ(Link) 

 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “เปลี่ยนความเศร้าเป็นพลังเพื่อพ่อหลวง”เปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเขียนแสดงความรู้สึกในการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าของตนเองและนำไปติดไว้ที่ต้นไม้ของพ่อ เพื่อให้เกิดกำลังใจในการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป นอกจากนี้ได้มีการวางแผนระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ประสพภาวะวิกฤติทางจิตใจให้กับพยาบาลและผู้รับผิดชอบงานจิตเวชในระดับรพท. รพช. และ รพ.สต. จัดประชุมเครือข่าย  การดูแลระดับจังหวัด ให้แก่บุคคลากรสาธารณสุข ทั้งแพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับชุมชน จัดทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลกำแพงเพชรลงติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการซับซ้อนร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้งส่งต่อข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้มีกำลังใจและสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันอาการทางจิตกำเริบ และป้องกันการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตในผู้ป่วยรายใหม่

 ขอขอบพระคุณ นพ.ปริทรรศ ศิลปะกิจ และคุณภรภัทร สิมะวงค์ โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ให้องค์ความรู้ สร้างพลังในการทำงานให้กับบุคลากร คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกำแพงเพชร