โครงการทำดีถวายพ่อหลวง ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป