โรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก

มีกิจกรรมการให้ความรู้และสาธิตวิธีการล้างมือให้ประชาชนผู้รับบริการ และ จนท.รพ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559