กำหนดการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องสอบ)