บทความสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น 28 มกราคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1820
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 26 ธันวาคม 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1757
ประกาศเรียนสมาชิกข้าราชการบำนาญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 19 ธันวาคม 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1592
ประกาศกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 27 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1887
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการดำเนินงาน/ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2563 20 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1643
ประกาศแจ้งสมาชิกรับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น ที่สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำหนดส่งเอกสารคืนภายในวันที่ 15 พ.ย. 2562 11 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 2213
เปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1556
การคำนวณเงินปันผล 09 ตุลาคม 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1827
หลักการกู้เงินสามัญ 09 ตุลาคม 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 2417
ข้อมูลการดำเนินการของสหกรณ์ 09 ตุลาคม 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1725