บทความสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1662
รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2564 16 ธันวาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1674
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2564 23 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1566
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2564 30 ตุลาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1508
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก 25 มิถุนายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1860
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 28 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 2427
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและกำหนดวันรับทุนฯ ประจำปี 2563 28 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1794
แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้และหยุดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 02 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 1759
ประกาศเรื่องพักชำระหนี้สมาชิก หยุดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สู้ภัยไวรัสโควิด-19 02 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 2273
ประกาศการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 02 มีนาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 2624