บทความสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อและกำหนดวันรับทุนผู้มีสิทธิรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 29 เมษายน 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 392
ประกาศเรื่องมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 01 เมษายน 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 319
ประกาศ เรื่องพักชำระหนี้สมาชิก หยุดส่งเงินต้นเงินกู้และค่าหุ้นรายเดือน สู้ภัยโควิด-19 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 592
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อต่อยอด (Extra) 2564 27 มกราคม 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 516
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ครั้งที่ 1 ปี 2564 27 มกราคม 2564 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 529
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 347
รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2564 16 ธันวาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 358
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2564 23 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 251
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2564 30 ตุลาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 213
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก 25 มิถุนายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 541