บทความสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งหมด

พักชำระหนี้ หยุดส่งเงินต้นเงินกู้และค่าหุ้นรายเดือน ช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ