หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
EB 17 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 209
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 269
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 10 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 192
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 20 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 214
EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 19 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 126
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 20 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 117
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 333
EB 21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการป้องกัน 10 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 209
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการป้องกัน 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 286
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 140