หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รอบ 1) 2563 01 เมษายน 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 244
ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปี 2563 20 เมษายน 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 249
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 10 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 235
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 257
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 217
EB 14 ประกาศรายงานผลการประเมิน รอบที่ 1 ปี 2563 / การเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ระดับดีเด่นและดีมาก 10 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 88
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผล และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 116
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อประชาชน 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 278
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 10 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 233
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 265