หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพิ่มเติมบันทึกเพื่อใช้ประกาศคำสั่งแนวทางในปี 2563 ต่อเนื่อง 10 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 123
การกำหนดมาตรการ วางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 263
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 18 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 277
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 292
การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 376
ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ปีที่ผ่านมา) 20 เมษายน 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 224
บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 339
บันทึกข้อความเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 279
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ปีที่ผ่านมา) 01 เมษายน 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 245
การกำกับติดตาม/ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 3 รอบที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร 27 เมษายน 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 244