หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างรอบประจำเดือน มีนาคม 2563 21 เมษายน 2563 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 371
รายงานสรุปผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างรอบประจำเดือน สิงหาคม 2563 03 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 456
รายงานสรุปผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างรอบประจำเดือน เมษายน 2563 29 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 711
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 11 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 103
หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 253
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 11 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 186
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 216
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ หลักของหน่วยงาน 11 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 184
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 197
EB 8 รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ไตรมาส 1 - 2 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 195