หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 28 มีนาคม 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 642
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 ไตรมาส 1 - 2 28 มีนาคม 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 630
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 472
3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 430
3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 457
3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้เสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 367
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ตาราง สขร.1) 10 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 680
แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 392
การจัดจัดจ้างวงเงินสูงสุด 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 345
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 393