หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน 28 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 143
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 136
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 28 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 122
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 166
MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 247
MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 177
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 257
MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 172
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 166
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ประกาศเจตจำนงสุจริต 12 มกราคม 2565 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 126