หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 30 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 79
MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 154
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 215
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ข้อ 11 24 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 115
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ข้อ 12 24 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 102
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 28 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 111
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 28 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 148
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 28 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุรศักดิ์ ใบเนียม ฮิต: 66
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 28 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 115
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 28 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 122