หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561 21 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Ita_admin ฮิต: 1367
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 1145
รายงานผลการปฏิบัติงาน การบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก ไตรมาส 1-2 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 1336
รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 03 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 726
รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 - 3 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 1261
รายงานสรุปผล และวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1 - 2) 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 743
วิเคราะห์ปัญหาการใช้รถราชการของโรงพยาบาลกำแพงเพชร 14 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 823
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 03 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 842
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อประชาชน 07 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 447
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 07 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 764