หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 140
15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 155
15.3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 178
15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 137
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 10 มกราคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 810
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 16 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 447
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 12 มีนาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 128
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 01 กันยายน 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 50
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 12 มีนาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 618
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 237