หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 197
EB 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 13 มกราคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 564
EB 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน -หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 08 มีนาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 272
EB 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน -หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 01 กันยายน 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 163
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 146
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4 01 กันยายน 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 117
EB 12 รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพเพื่อป้องกันโรคฯ 02 กันยายน 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 164
EB 12 รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพเพื่อป้องกันโรคฯ 02 กันยายน 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 182
EB12ขออนุมัติจัดโครงการ 01 กันยายน 2564 เขียนโดย เฉลิมพล วัฒนไกร ฮิต: 142
EB12ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล 31 สิงหาคม 2564 เขียนโดย เฉลิมพล วัฒนไกร ฮิต: 186