หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
EB2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 15 มีนาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 119
EB2 ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 227
EB2 ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 201
EB2 ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 182
EB2 ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 159
EB2 ข้อ 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 371
EB2 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 166
EB2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 209
EB2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 221
EB2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 280