หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
EB 2 ข้อ 9.1 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2563 11 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 310
EB 2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 11 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 328
EB 2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 07 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 130
EB 2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2563 -ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1 ) 07 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ชัยณรงค์ พุทธรักษา ฮิต: 303
EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 452
EB1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 290
EB1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 247
EB2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 15 มีนาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 242
EB2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 15 มีนาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 141
EB2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 15 มีนาคม 2564 เขียนโดย ปราโมทย์ อินทรเรืองศร ฮิต: 120