ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (หลักฐาน EB 16 ข้อ 1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน.pdf)หลักฐาน EB 16 ข้อ 1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน.pdf579 kB
Download this file (หลักฐาน EB 16 ข้อ 1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย.pdf)หลักฐาน EB 16 ข้อ 1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย.pdf925 kB
Download this file (หลักฐาน EB 16 ข้อ 1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและบริหารจัดการความขัดแย้ง.pdf)หลักฐาน EB 16 ข้อ 1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและบริหารจัดการความขัดแย้ง.pdf758 kB
Download this file (หลักฐาน EB 16 ข้อ 2 ช่องทางการร้องเรียน และภาพถ่ายจุดรับเรื่องร้องเรียน (2).pdf)หลักฐาน EB 16 ข้อ 2 ช่องทางการร้องเรียน และภาพถ่ายจุดรับเรื่องร้องเรียน (2).pdf477 kB
Download this file (หลักฐาน EB 16 ข้อ 3.1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป.doc.pdf)หลักฐาน EB 16 ข้อ 3.1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป.doc.pdf4722 kB
Download this file (หลักฐาน EB 16 ข้อ 3.2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf)หลักฐาน EB 16 ข้อ 3.2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf4847 kB
Download this file (หลักฐาน EB 16 ข้อ 4-1 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ.pdf)หลักฐาน EB 16 ข้อ 4-1 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ.pdf335 kB
Download this file (หลักฐาน EB 16 ข้อ 4-2 จุดรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลกำแพงเพชร.pdf)หลักฐาน EB 16 ข้อ 4-2 จุดรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลกำแพงเพชร.pdf314 kB
Download this file (EB 16 Print Screen การบันทึกราย หน่วยงาน.pdf)EB 16 Print Screen การบันทึกราย หน่วยงาน.pdf380 kB
Download this file (หลักฐาน EB 16 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล.pdf)หลักฐาน EB 16 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล.pdf2260 kB
Download this file (หลักฐาน EB 16 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf)หลักฐาน EB 16 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf575 kB