รายงานผลการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2560

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ 

◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇

◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇