ทั้งหมด

95

แสดงรายการ
ผ่าน

24

แสดงรายการ
ไม่ผ่าน

12

แสดงรายการ
ไม่ได้ระบุผลสรุปตัวชี้วัด

24

แสดงรายการ
ไม่มีข้อมูล

35

แสดงรายการ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกประเภท
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 3.32 2560/10 19/10/2560 23:17
2 อัตราการกลับมารักษาที่หน่วยฉุกเฉิน ภายใน 72 ชั่วโมง
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 1% 0.07 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 18/10/2560 02:22
3.1 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย COPD
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 10% 11.11 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 1 19/10/2560 23:17
3.2 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย UGIH
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 3.23 2560/10 19/10/2560 23:17
3.3 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล **** (ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน)*****
HOSXP
ทุก 3 เดือน
0%
3.4 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย หลังผ่าตัดโรคทางตา**** (ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน)*****
HOSXP
ทุกเดือน
0%
3.5 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Fracture of femur
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2560/8 20/08/2560 22:51
3.6 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย เด็ก Acute gastroenteritis**** (ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน)*****
HOSXP
ทุกเดือน
0%
3.7 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 10.26 2560/8 20/08/2560 23:08
3.8 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย MI
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 11.11 2560/8 20/08/2560 23:12
4.1 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรมกระดูก
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2560/8 24/08/2560 09:32
4.2 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกหู คอ จมูก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 24/08/2560 09:41
4.3 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกตา
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2560/8 24/08/2560 09:45
4.4 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรม
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0.30 2560/8 24/08/2560 09:47
5 อัตราผู้ป่วยตาย STEMI
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 12.50 2560/9 19/09/2560 10:29
6 อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อ มาถึงโรงพยาบาล
KEYIN
ทุกเดือน
> 80% 28.13 2560/8 24/08/2560 10:35
7 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 7.89 2560/9 19/09/2560 11:35
8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะทุพพลภาพลดลง/คงที่(คะแนน Barthel ADL index คงที่หรือเพิ่มขึ้น)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 86.88 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 12/10/2560 18:12
9 การชะลอความเสื่อมของไต ของผู้ป่วยไตเรื้อรัง มี eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr [HOSXP] (ยังไม่เสร็จ)
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง
> 65%
10 อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)
HOSXP
ทุกเดือน
< 30% 25 2560/9 19/09/2560 13:45
11 อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค (**เป็นการเก็บข้อมูลผลลัพธ์ย้อนหลัง 1 ปี)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 74.50 ปีงบฯ 2559 ไตรมาสที่ 3 28/08/2560 09:49
12 อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย Fast track trauma ภายใน 24 ชั่วโมง
KEYIN
ทุกเดือน
>= 50% 2560/9 25/09/2560 18:00
13 อัตราการเกิดภาวะเลือดออกซ้ำภายใน 72 ชั่วโมงของผู้ป่วยโรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
KEYIN
ทุกเดือน
< 10%
14 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 57.80 ปีงบฯ 2560 28/09/2560 15:25
15 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 86.10 ปีงบฯ 2560 28/09/2560 15:27
16 Three- years survival มะเร็งเต้านม
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70%
17 Three- years survival มะเร็งลำไส้
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70%
18 อัตราการเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด (Elective case)
KEYIN
ทุกเดือน
0% 0.64 2560/9 25/09/2560 08:15
19 อัตราการตายของมารดา (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ)
HOSXP
ทุกเดือน
< 15 0 2560/9 21/09/2560 11:31
20 อัตราทารกตายปริกำเนิด (ต่อพันการเกิดทั้งหมด)
HOSXP
ทุกเดือน
< 9 0 2560/9 02/10/2560 09:22
21 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Ratio) (ต่อพันการเกิดมีชีพ) [HOSXP]
HOSXP
ทุกเดือน
< 25 10.75 2560/9 02/10/2560 09:29
22 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย(<2,500กรัม)
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 0 2560/9 02/10/2560 09:39
23 อัตราการเกิด BPD ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 25% 2.63 2560/9 19/10/2560 14:00
24 อัตราการเกิด ROP ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 8% 15.38 2560/9 19/10/2560 14:08
25 อัตราการเกิด Pneumothorax ในเด็กที่ใช้ Ventilator
KEYIN
ทุกเดือน
< 5% 5.56 2560/9 19/10/2560 14:13
26 จำนวนการเกิดภาวะ Shock ใน DHF
KEYIN
ทุกเดือน
0 ราย
27 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
KEYIN
ทุกเดือน
100%
28 อัตราการมองเห็นดีขึ้นหลังการผ่าตัดต้อกระจก
KEYIN
ทุกเดือน
100%
29 ผู้ป่วย ROP ที่อยู่ในระยะ threshold ได้รับการยิง Laser LIO
KEYIN
ทุกเดือน
100%
30 อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย DR c DME หลังได้รับการฉีด Anti-VEGF
KEYIN
ทุกเดือน
0%
31 ภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0%
32 อัตราการเกิดเหล็กดามกระดูกหักภายหลังผ่าตัด 6 เดือน
HOSXP
ทุกเดือน
3% 2560/9 02/10/2560 09:57
33 อัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดซ้ำในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมภายใน 3 เดือนหลังผ่าตัด
HOSXP
ทุกเดือน
3% 2560/9 02/10/2560 10:00
34 ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80%
35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80%
36 อัตราข้อร้องเรียน: 1000 ผู้รับบริการ
KEYIN
ทุก 3 เดือน
<= 0.5 ต่อ 1000 ผู้รับบริการ 1.07 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 10/10/2560 14:02
37 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.5 เท่า 1.88 2560/8 28/09/2560 11:17
38 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.0 เท่า 1.53 2560/8 28/09/2560 11:19
39 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ (Cash ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 0.8 เท่า 0.81 2560/8 28/09/2560 11:21
40 ดัชนีความสุขของบุคลากร
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 75% 65.81 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 18/09/2560 16:02
41 ร้อยละของหน่วยงานที่บุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะเชิงเทคนิค
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80% 97.29 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 2 24/08/2560 11:34
42 อัตราการลาออกของบุคลากร (Turn Overrate)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 1%
43 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>=15 เรื่อง:ปี 19 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 20/09/2560 13:44
44 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ 7 ขึ้นไปได้รับการทำ RCA และมีแนวทางแก้ไข
KEYIN
ทุกเดือน
1
46 สัดส่วนของการรายงานอุบัติการณ์ Near miss:Miss
KEYIN
ทุกเดือน
Near miss > Miss
47 ร้อยละตัวชี้วัด SIMPLE ที่ผ่านเกณฑ์
KEYIN
ทุกเดือน
>= 80%
48 อัตราการสอบเทียบเครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 80%
49 ความทันเวลาในการส่งกระแสไฟฟ้าสำรองกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ภายใน 20 วินาที หลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)
KEYIN
ทุกเดือน
> 80%
50 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจน้ำดื่มของผู้รับบริการ (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย <2 MPN/100 ml.,ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย = ตรวจไม่พบ)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 80 2560/7 22/08/2560 11:48
51 ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล (ค่าบีโอดี)
KEYIN
ทุกเดือน
ไม่เกิน 20 มก./ลิตร
52 ความทันเวลาในการจ่ายออกซิเจนสำรองกรณีฉุกเฉิน (ภายใน 10 วินาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100%
53 การกำจัดขยะผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
KEYIN
ทุก 3 เดือน
ผ่าน
54 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ครั้งต่อ 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 3 ครั้งต่อ 1,000 วัน 1.25 2560/7 22/08/2560 14:58
55 อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอดเลือด (CABSI) BSI line (ครั้งต่อ 1,000 วันคาสายสวนหลอดเลือด)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 0.5 ครั้งต่อ 1,000 วัน 0 2560/7 22/08/2560 15:33
56 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดรายหัตถการ ต่อ 100
KEYIN
ทุกเดือน
< 0.5 0.14 2560/7 24/08/2560 11:42
57 ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80 % 92.31 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 1 22/08/2560 15:40
58 อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพที่สอดคล้องกับเชื้อก่อโรค
KEYIN
ทุกเดือน
>= 80 %
59 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85%
60 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 85.26 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 2 24/08/2560 14:04
61 อัตราการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในทันเวลา
KEYIN
ทุกเดือน
100% 99.92 2560/7 24/08/2560 14:18
62 จำนวนครั้งการแพ้ยาซ้ำในระบบโรงพยาบาล
KEYIN
ทุกเดือน
0 ครั้ง
63 อัตราความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุกเดือน
< 0.5 ต่อพันใบสั่งยา
64 อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุกเดือน
< 4
65 ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นแล้วและมีอันตรายต่อผู้ป่วย
KEYIN
ทุกเดือน
0
66 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 20% 38.07 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 02/10/2560 10:15
67 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 20% 32.63 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 02/10/2560 10:17
68 การแพ้สารทึบรังสีแบบรุนแรง
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2560/9 29/09/2560 09:22
69 อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ
KEYIN
ทุกเดือน
< 2% 0.89 2560/9 29/09/2560 09:20
70 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด (Turn Around Time) (105 นาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 98.72 2560/9 05/10/2560 14:17
71 อัตราการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ (EQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด *(เริ่มเก็บข้อมูล 2559 ไตรมาส 3)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
100% 100 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 3 24/08/2560 11:27
72 อัตราความเพียงพอของส่วนประกอบของเลือด
KEYIN
ทุกเดือน
> 95% 100 2560/9 05/10/2560 14:19
73 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
KEYIN
ทุกเดือน
< 199.8/ แสนคน 116.78 2560/9 11/10/2560 15:15
74 ความทันเวลาของการสอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก
KEYIN
ทุกเดือน
> 90% 98 2560/9 16/10/2560 12:10
75 Information systems response time (sec) ความสามารถในการกู้ระบบกลับคืนหลังจากไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 60 นาที
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2560/7 31/08/2560 16:55
76 ร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กร
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80%
77 ผลการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
ผ่าน
78 อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2560/9 06/10/2560 15:17
79 ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 80 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 24/08/2560 12:46
80 ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน (> 25)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 30% 33.37 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 21/08/2560 16:53
81 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับอยู่ในเกณฑ์ (HbA1c<7)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 40% 6.98 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 02/10/2560 10:26
82 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ (140/90mmHg)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 50% 74.19 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 02/10/2560 10:34
83 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
KEYIN
ทุก 3 เดือน
> 50% 51.24 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 3 23/08/2560 16:18
84.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง DM
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 90% 13.66 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 02/10/2560 10:36
84.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง HT
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 90% 25.66 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 02/10/2560 10:38
85 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 5% 2.41 ปีงบฯ 2560 ไตรมาสที่ 4 02/10/2560 10:43