ทั้งหมด

91

แสดงรายการ
ผ่าน

57

แสดงรายการ
ไม่ผ่าน

33

แสดงรายการ
ไม่ได้ระบุผลสรุปตัวชี้วัด

0

แสดงรายการ
ไม่มีข้อมูล

1

แสดงรายการ
HOSXP

27

แสดงรายการ
KEYIN

64

แสดงรายการ
รายเดือน

49

แสดงรายการ
รายไตรมาศ

24

แสดงรายการ
รายครึ่งปี

11

แสดงรายการ
รายปี

7

แสดงรายการ
ผลด้านการดูแลผู้ป่วย ( PCR )

40

แสดงรายการ
ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (CFR)

3

แสดงรายการ
ผลด้านการเงิน (FNR)

3

แสดงรายการ
ผลด้านทรัพยากรบุคคล (HRR)

4

แสดงรายการ
ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ (SPR)

30

แสดงรายการ
ผลด้านการนำ (LDR)

3

แสดงรายการ
ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

8

แสดงรายการ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ทำได้ รอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกประเภท
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 3.41 2561/7 16/07/2561 00:00
2 อัตราการกลับมารักษาที่หน่วยฉุกเฉิน ภายใน 72 ชั่วโมง
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 1% 0.05 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 28/06/2561 19:48
3.1 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย COPD
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 10% 26.67 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 16/07/2561 00:00
3.2 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย UGIH
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 0 2561/7 16/07/2561 00:00
3.3 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 19/06/2561 14:10
3.5 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Fracture of femur
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2561/7 16/07/2561 00:00
3.7 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย Stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 5 2561/7 16/07/2561 00:00
3.8 อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วย MI
HOSXP
ทุกเดือน
< 4% 0 2561/7 16/07/2561 00:00
4.1 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรมกระดูก
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2561/7 16/07/2561 00:00
4.2 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกหู คอ จมูก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 16/07/2561 00:00
4.3 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกตา
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0 2561/7 16/07/2561 00:00
4.4 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) แผนกศัลยกรรม
HOSXP
ทุกเดือน
0% 0.47 2561/7 16/07/2561 00:00
5 อัตราผู้ป่วยตาย STEMI
HOSXP
ทุกเดือน
< 10% 0 2561/7 16/07/2561 00:00
6 อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อ มาถึงโรงพยาบาล
KEYIN
ทุกเดือน
> 80% 50 2561/3 07/05/2561 13:46
7 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย stroke
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 13.04 2561/7 16/07/2561 00:00
8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะทุพพลภาพลดลง/คงที่(คะแนน Barthel ADL index คงที่หรือเพิ่มขึ้น)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 87.69 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 11/05/2561 16:38
9 การชะลอความเสื่อมของไต ของผู้ป่วยไตเรื้อรัง มี eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr [HOSXP] (ยังไม่เสร็จ)
HOSXP
ปีละ 1 ครั้ง
> 65%
10 อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)
HOSXP
ทุกเดือน
< 30% 32.43 2561/7 16/07/2561 00:00
11 อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค (**เป็นการเก็บข้อมูลผลลัพธ์ย้อนหลัง 1 ปี)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 74.50 ปีงบฯ 2559 ไตรมาสที่ 3 28/08/2560 09:49
12 อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย Fast track trauma ภายใน 24 ชั่วโมง
KEYIN
ทุกเดือน
>= 50% 100 2561/6 08/07/2561 23:20
14 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 75 ปีงบฯ 2561 05/06/2561 14:09
15 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 80 ปีงบฯ 2561 05/06/2561 14:03
16 Three-years survival มะเร็งเต้านม
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70% 71.30 ปีงบฯ 2560 31/10/2560 10:13
17 Three-years survival มะเร็งลำไส้
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 70% 46.30 ปีงบฯ 2560 31/10/2560 10:20
18 อัตราการเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด (Elective case)
KEYIN
ทุกเดือน
0% 0 2561/6 27/06/2561 14:03
19 อัตราการตายของมารดา (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ)
HOSXP
ทุกเดือน
< 15 0 2561/7 16/07/2561 00:00
20 อัตราทารกตายปริกำเนิด (ต่อพันการเกิดทั้งหมด)
HOSXP
ทุกเดือน
< 9 0 2561/3 16/07/2561 00:00
21 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Ratio) (ต่อพันการเกิดมีชีพ) [HOSXP]
HOSXP
ทุกเดือน
< 25 2.46 2561/7 16/07/2561 00:00
22 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย(<2,500กรัม)
HOSXP
ทุกเดือน
< 7% 14.49 2561/7 16/07/2561 00:00
23 อัตราการเกิด BPD ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 25% 13.04 2561/6 06/07/2561 15:20
24 อัตราการเกิด ROP ใน Preterm
KEYIN
ทุกเดือน
< 8% 0 2561/6 26/06/2561 10:18
25 อัตราการเกิด Pneumothorax ในเด็กที่ใช้ Ventilator
KEYIN
ทุกเดือน
< 5% 5.88 2561/6 26/06/2561 10:16
26 จำนวนการเกิดภาวะ Shock ใน DHF
KEYIN
ทุกเดือน
0 ราย 0 2561/5 15/05/2561 09:52
27 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
KEYIN
ทุกเดือน
100% 96 2561/5 20/06/2561 08:57
28 อัตราการมองเห็นดีขึ้นหลังการผ่าตัดต้อกระจก
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2561/4 20/06/2561 09:08
29 ผู้ป่วย ROP ที่อยู่ในระยะ threshold ได้รับการยิง Laser LIO
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2561/5 20/06/2561 09:20
30 อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย DR c DME หลังได้รับการฉีด Anti-VEGF
KEYIN
ทุกเดือน
0% 0 2561/6 20/06/2561 09:26
31 ภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดทอนซิล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0% 0 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 11/05/2561 11:44
32 อัตราการเกิดเหล็กดามกระดูกหักภายหลังผ่าตัด 6 เดือน
HOSXP
ทุกเดือน
<= 3% - 2561/7 16/07/2561 00:00
33 อัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดซ้ำในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมภายใน 3 เดือนหลังผ่าตัด
HOSXP
ทุกเดือน
<= 3% - 2561/7 16/07/2561 00:00
34 ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 73.99 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 25/06/2561 14:10
35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 58.80 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 1 02/04/2561 16:41
36 อัตราข้อร้องเรียน: 1000 ผู้รับบริการ
KEYIN
ทุก 3 เดือน
<= 0.5 ต่อ 1000 ผู้รับบริการ 1.13 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 07/04/2561 13:11
37 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.5 เท่า 2.79 2561/5 27/06/2561 15:31
38 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 1.0 เท่า 2.41 2561/5 27/06/2561 15:31
39 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ (Cash ratio)
KEYIN
ทุกเดือน
>= 0.8 เท่า 1.35 2561/5 27/06/2561 15:32
40 ดัชนีความสุขของบุคลากร
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 75% ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 30/05/2561 13:58
41 ร้อยละของหน่วยงานที่บุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะเชิงเทคนิค
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80% ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 30/05/2561 14:00
42 อัตราการลาออกของบุคลากร (Turn Overrate)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 1% 0.12 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 05/06/2561 12:49
43 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>=15 เรื่อง:ปี 0 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 09/05/2561 09:34
44 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ 7 ขึ้นไปได้รับการทำ RCA และมีแนวทางแก้ไข
KEYIN
ทุกเดือน
1 25 2561/4 10/05/2561 15:27
46 สัดส่วนของการรายงานอุบัติการณ์ Near miss:Miss
KEYIN
ทุกเดือน
Near miss > Miss 3.68 2561/4 10/05/2561 15:30
48 อัตราการสอบเทียบเครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 80% 80 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 1 09/06/2561 17:51
49 ความทันเวลาในการส่งกระแสไฟฟ้าสำรองกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ภายใน 20 วินาที หลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)
KEYIN
ทุกเดือน
> 80% 100 2561/5 21/06/2561 16:15
50 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจน้ำดื่มของผู้รับบริการ (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย <2 MPN/100 ml.,ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย = ตรวจไม่พบ)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2561/5 22/06/2561 15:29
51 ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล (ค่าบีโอดี)
KEYIN
ทุกเดือน
ไม่เกิน 20 มก./ลิตร 6.70 2561/5 11/06/2561 14:02
52 ความทันเวลาในการจ่ายออกซิเจนสำรองกรณีฉุกเฉิน (ภายใน 10 วินาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2561/6 13/07/2561 15:46
53 การกำจัดขยะผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
KEYIN
ทุก 3 เดือน
ผ่าน ผ่านเกณฑ์ ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 21/06/2561 16:08
54 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ครั้งต่อ 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 3 ครั้งต่อ 1,000 วัน 1.19 2561/5 22/06/2561 15:38
55 อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอดเลือด (CABSI) BSI line (ครั้งต่อ 1,000 วันคาสายสวนหลอดเลือด)
KEYIN
ทุกเดือน
<= 0.5 ครั้งต่อ 1,000 วัน 0 2561/5 22/06/2561 15:42
56 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดรายหัตถการ ต่อ 100
KEYIN
ทุกเดือน
< 0.5 0 2561/5 22/06/2561 15:46
57 ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 6 เดือน
>= 80 % 89.74 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 09/05/2561 16:14
58 อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพที่สอดคล้องกับเชื้อก่อโรค
KEYIN
ทุกเดือน
>= 80 % 56.22 2561/3 15/05/2561 09:51
59 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 0 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 1 19/06/2561 15:38
60 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
> 85% 0 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 1 11/05/2561 10:12
61 อัตราการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในทันเวลา
KEYIN
ทุกเดือน
100% 100 2561/5 13/06/2561 11:23
62 จำนวนครั้งการแพ้ยาซ้ำในระบบโรงพยาบาล
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0 ครั้ง 1 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 11/05/2561 09:18
63 อัตราความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 0.5 ต่อพันใบสั่งยา 0.25 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 11/05/2561 09:10
64 อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผู้ป่วยใน
KEYIN
ทุก 3 เดือน
< 4 3.36 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 11/05/2561 09:14
65 ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นแล้วและมีอันตรายต่อผู้ป่วย
KEYIN
ทุก 3 เดือน
0 12 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 11/05/2561 09:21
66 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 20% 32.81 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 16/07/2561 00:00
67 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 20% 24.40 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 16/07/2561 00:00
68 การแพ้สารทึบรังสีแบบรุนแรง
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2561/5 11/06/2561 13:15
69 อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ
KEYIN
ทุกเดือน
< 2% 0.80 2561/5 11/06/2561 13:13
70 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด (Turn Around Time) (105 นาที)
KEYIN
ทุกเดือน
100% 98.45 2561/6 09/07/2561 09:42
71 อัตราการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ (EQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด *(เริ่มเก็บข้อมูล 2559 ไตรมาส 3)
KEYIN
ทุก 3 เดือน
100% 100 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 09/07/2561 09:43
72 อัตราความเพียงพอของส่วนประกอบของเลือด
KEYIN
ทุกเดือน
> 95% 99.49 2561/6 09/07/2561 09:44
73 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
KEYIN
ทุกเดือน
< 199.8/ แสนคน 37.52 2561/6 09/07/2561 13:34
74 ความทันเวลาของการสอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก
KEYIN
ทุกเดือน
> 90% 95 2561/6 09/07/2561 13:38
75 Information systems response time (sec) ความสามารถในการกู้ระบบกลับคืนหลังจากไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 60 นาที
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
100% 100 ปีงบฯ 2561 22/06/2561 11:31
76 ร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กร
KEYIN
ทุก 3 เดือน
>= 80% 49.02 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 11/05/2561 09:00
77 ผลการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
KEYIN
ทุก 6 เดือน
ผ่าน ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 19/06/2561 10:34
78 อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
KEYIN
ทุกเดือน
0 0 2561/6 19/06/2561 10:33
79 ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
KEYIN
ปีละ 1 ครั้ง
>= 80% 89.25 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 22/06/2561 10:16
80 ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน (> 25)
KEYIN
ทุก 6 เดือน
< 30% 36.03 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 2 11/05/2561 10:50
81 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับอยู่ในเกณฑ์ (HbA1c<7)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 40% 5.95 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 16/07/2561 00:00
82 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ (140/90mmHg)
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 50% 59.95 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 16/07/2561 00:00
83 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
KEYIN
ทุก 3 เดือน
> 50% 42 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 15/05/2561 09:37
84.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง DM
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 90% 8.41 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 16/07/2561 00:00
84.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง HT
HOSXP
ทุก 3 เดือน
> 90% 15.23 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 4 16/07/2561 00:00
85 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
HOSXP
ทุก 3 เดือน
< 5% 11.38 ปีงบฯ 2561 ไตรมาสที่ 3 21/06/2561 13:43